Resultaten in 2017

De doorontwikkeling van praktijkgestuurd leren

Het doorontwikkelen van praktijkgestuurd leren, met name in de vorm van praktijkroutes en leereenheden, blijft de belangrijkste strategische focus van het Friesland College. Ook in 2017 is ingezet op het versterken van de samenhang tussen (onderdelen van) deze verschijningsvormen.

Bestaande praktijkroutes worden versterkt aan de hand van de uitkomsten van dit in 2017 uitgevoerde onderzoeken door Mazareeuw (naar de praktijkroutes) en Hofkes (reputatie- en relatieonderzoek). Daar waar zich kansen voordoen, wordt het aantal praktijkroutes uitgebreid.

Verder is er het komende jaar aandacht voor het versterken van de samenwerking met de buitenwereld als het gaat om de verdere ontwikkeling van de leereenheden. Dit moet leiden tot meer integratie van ‘echte’ praktijk(opdrachten) in die leereenheden. Daar waar het werkveld dat nodig acht, worden initiatieven van crossovers tussen scholen zichtbaar in de leereenheden.

Het versterken van de samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen, diverse overheden en andere instellingen en netwerken in de regio

Het Friesland College ontwikkelt zich steeds meer tot een integraal onderdeel van een ecosysteem dat in de regio zorg draagt voor opleiding van jongeren en volwassen. Het is van belang om scherp in beeld te krijgen wat dat betekent voor onze manier van werken en organiseren.

Het in 2017 uitgevoerde reputatie- en relatieonderzoek laat zien dat er een groot draagvlak onder de partners is voor de praktijkroute als innovatieve vorm van mbo-onderwijs. De partners zien deze innovatieve vorm van onderwijs als oplossing voor de ervaren kloof tussen theorie en praktijk van het huidige mbo-onderwijs. De kern van de verbinding en daarmee het gedeelde belang tussen het

Friesland College en de partners is dan ook de gedeelde visie om de medewerkers van de toekomst op te leiden. De onderzoeksresultaten laten zien dat de kwaliteit van de samenwerking met partners enerzijds afhankelijk is van de kwaliteit van het onderwijs en anderzijds van de kwaliteit van de samenwerking. Relatieverbetering ontstaat doordat de ervaring van externe stakeholders met het gedrag van het Friesland College verbetert en daardoor beter aansluit bij de verwachting.

Professionalisering

Het beroepsonderwijs is voortdurend in beweging; nieuwe vormen van onderwijs worden ontwikkeld en het bedrijfsleven wordt steeds meer partner in het opleiden van studenten. Dat vraagt veel van onze medewerkers. Professionalisering van medewerkers is cruciaal om de ambitie en koers van het Friesland College te realiseren.

Instelling met innovaties beroepsonderwijs

Het Friesland College staat steeds meer bekend als instelling met innovatief beroepsonderwijs en wordt in diverse brieven van het ministerie van OCW genoemd als goed voorbeeld hiervoor. Door het ministerie is het Friesland College uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe, innovatieve manier om de kwalificatiestructuur in te vullen. Dit heeft ertoe geleid dat het Friesland College, samen met regionale partners en betrokkenheid van andere instellingen, SBB en OCW, deelneemt aan het experiment ‘regionale ruimte in de kwalificatiestructuur’.

Financiën

Het financiële resultaat is goed op orde. In 2017 koos het College van Bestuur voor een nieuwe, flexibele(re) manier van begroten om kort-cyclische ontwikkelingen beter te faciliteren.

In tegenstelling tot vorige jaren is in het begin van het begrotingsjaar niet het volledige budget verdeeld over de organisatieonderdelen, waardoor er ruimte bleef om in de loop van het jaar nieuwe zaken te starten of lopende zaken te intensiveren. Gelet op de positieve ervaringen is besloten om deze lijn voort te zetten in 2018.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.