Doelen en resultaten

Praktijkroutes, carrouselmodel en leereenheden verder ontwikkelen

Het aantal praktijkroutes met bedrijven is verder uitgebreid. Per oktober 2016 sloot het Friesland College samenwerkingsovereenkomsten af voor de uitvoering van praktijkroutes waarin ruim 1200 studenten onderwijs kunnen volgen. Alle branches zijn vertegenwoordigd, maar vooral binnen de commerciële en financiële dienstverlening nam het aantal partners dat wil participeren in een praktijkroute toe. Met een aantal strategische partners is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het starten van nieuwe praktijkroutes in 2017. Daarmee kunnen straks nog meer studenten onderwijs via een praktijkroute volgen.

Naast de verdere uitbreiding van praktijkroutes ging ook de ontwikkeling van leereenheden door in 2016. We zijn er trots op dat deze twee vormen van modern beroepsonderwijs steeds meer gezamenlijk ‘optrekken’. Zo zijn het echt twee uitwerkingen van één concept: praktijkgestuurd leren.

Inmiddels werken alle FC-scholen met leereenheden en leert ruim 50% van de bol-studenten op deze manier. De wijze waarop en de inhoudelijke kwaliteit ervan verschilt nog wel. In de komende periode wordt geïnvesteerd in ondersteuning bij het verder inhoudelijk ontwikkelen van leereenheden en de didactische aanpak die daarbij gewenst is. Bedrijven direct bij de start betrekken bij het ontwikkelen en verzorgen van leereenheden is nog een aandachtspunt, net als – waar mogelijk en inhoudelijk zinvol – het meer integreren van leereenheden en praktijkroutes.

De kwaliteit van het onderwijs en examinering van Nederlandse taal en rekenen verbeteren

Hoewel voor Nederlands 2F en 3F alle scholen op of boven het landelijk gemiddelde scoorden, bleven de resultaten voor rekenen nog achter. Het verbeteren van het rekenonderwijs is daarom ook in 2017 een speerpunt.

Strategische (schooloverstijgende) thema’s ontwikkelen

Bij alle FC-scholen zijn er studenten die een crossoverprogramma volgen. Zo volgen alle studenten MZ en VZ-IG ‘de combi’- opleiding. Deze opleidingen worden dus niet meer apart aangeboden. Het zijn nog steeds twee crebo’s en twee diploma’s, maar de opleiding is integraal. Daarnaast verzorgt School voor Zorg, Service & Welzijn samen met School voor Techniek & Technologie ‘Human Technology’. ICT-studenten deden mee met de opleiding Techniek niveau 2 Servicemedewerker en studenten Meubelmakers en Fijnhout namen deel aan een inrichtingsproject.

De ambitie dat 5% van het totale aantal studenten een crossover volgt, één van de ambities uit het koersplan voor 2018, is nog niet gehaald.

Teams verder ontwikkelen

Enige jaren geleden heeft het Friesland College de beweging ingezet waarbij de teams zich ontwikkelen tot resultaatverantwoordelijke teams. In het nieuwe koersplan is deze ambitie als volgt geformuleerd: ‘Elk team streeft naar een duidelijk professioneel niveau. Hierin is sprake van een verdeling van taken op basis van gewenste resultaten en persoonlijke kwaliteiten.

Teamleden spreken elkaar aan vanuit gelijkwaardigheid en geven elkaar als vanzelf feedback. Het team voert de regie over het onderwijs en legt hierover verantwoording af aan directie en bestuur.’

Hoewel hier en daar het tempo waarin de teams zich ontwikkelen iets achterblijft, is er bij alle teams toch sprake van een doorgaande ontwikkeling. ‘De waan van de dag’, te weinig aandacht en tijd voor het teamproces, continu moeten inspelen op actuele veranderingen en nieuwe projecten worden ervaren als belemmeringen voor verdere ontwikkeling.

Het komende jaar hebben het verder versterken van de rol van regisseurs en het leren werken vanuit een gezamenlijk didactisch kader voor praktijkgestuurd leren de aandacht. Verder wordt de samenhang tussen de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling binnen teams en teamoverstijgend verder uitgewerkt.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.