Jaarverslag 2016

Een jaar als alle andere? Nee, dat niet. Een jaar, anders dan alle andere? Dat ook weer niet. Belangrijk was dat het Friesland College in 2016 zelfbewust voortzette wat eerder in gang gezet was. De koers, zoals uitgewerkt in het huidige, maar ook al in het vorige koersplan krijgt steeds meer vorm en erkenning. En daardoor kunnen onze partnerschappen met bedrijven en instellingen in Friesland zich steeds verder uitbreiden en verdiepen.

Het was mooi om te zien dat de inspectie dat in haar rapport bij het onderzoek naar de ‘Staat van de instelling’ volmondig beaamde en zeer positief oordeelde over opleidingen die als praktijkroute zijn vormgegeven. Daar kwam bij dat in het rapport te lezen valt dat het Friesland College een flinke slag geslagen heeft op het gebied van kwaliteitsborging en dat de visie op praktijkgestuurd leren breed gedeeld wordt in de hele organisatie.

Naast de verdere uitbreiding van praktijkroutes ging ook de ontwikkeling van leereenheden door in 2016. We zijn er trots op dat deze twee vormen van modern beroepsonderwijs steeds meer gezamenlijk ‘optrekken’. Zo zijn het echt twee uitwerkingen van één concept: praktijkgestuurd leren.

Ook het ministerie toonde interesse in onze keuzes en ontwikkelingen. Sinds enige tijd zijn we, op initiatief van het ministerie, in gesprek om te kijken of het mogelijk is de ruimte in kwalificatiedossiers te vergroten. Op die manier ontstaan er meer mogelijkheden voor regionale inkleuring. Dat zou een flinke stap zijn in dezelfde richting als we beogen met de invoering van keuzedelen. Ook daarin zoeken we de ruimte. Met name de ruimte voor studenten, die we de gelegenheid willen bieden om in alle vrijheid een keuze uit het aanbod te maken. Uiteindelijk liefst ook over de grenzen van roc’s heen….

Naast deze mooie resultaten zijn er uiteraard ook aandachtspunten. Eén van de belangrijkste ligt verscholen in de vraag naar de relevantie van opleidingen op niveau 1 en 2. Alhoewel het moeilijk is om generieke uitspraken te doen – daarvoor zijn de verschillen tussen branches te groot – lijkt het meer en meer gerechtvaardigd om vraagtekens te plaatsen bij het benoemen van een niveau 2-diploma als startkwalificatie. Dat wekt immers de indruk dat het een kansrijke toegang biedt tot de arbeidsmarkt en daar zijn steeds meer vraagtekens bij te plaatsen. Wij vragen ons af of dit ook niet opgaat voor de havo. In 2017 gaat het Fries Sociaal Planbureau met deze vraag aan de slag.
Verder blijft het een uitdaging om het onderwijs voortdurend te verbinden met ontwikkelingen in onze omgeving. Dat vraagt om een flinke investering in onze responsiviteit en flexibiliteit. En dat geldt niet alleen voor het primaire proces, maar ook voor alle processen daaromheen. Met de ondersteuning binnen het Friesland College zijn we dan ook volop in gesprek om die ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op dergelijke ontwikkelingen. Dat vraagt aan de ene kant efficiency en standaardisering, maar tegelijk ook ruimte voor maatwerk en diversificatie. Wij vragen ons af of deze ontwikkeling wel past bij het organiseren van de ondersteuning vanuit onderscheiden bureaus. Goede ondersteuning zal immers steeds meer interdisciplinair van aard zijn.

Kortom, we krijgen veel bevestiging dat we op de goede weg zijn, maar in het besef dat we permanent onderweg zullen zijn!

Tot slot willen wij hierbij onze medewerkers en externe partners hartelijk danken voor hun enthousiasme, betrokkenheid en inzet.

We wensen u veel plezier bij het lezen van onze ervaringen en van belangrijke gebeurtenissen in het jaar 2016.

Carlo Segers 
Voorzitter

Frank van Hout
Lid